Informacja

21 marca 2019

Sweco Consulting Sp. z o.o. działając w charakterze Konsultanta Wsparcia Technicznego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, informuje i zaprasza osoby zainteresowane na dzień 25 marca 2019 r. godzina 12:00, na spotkanie dotyczące realizacji inwestycji - Zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej.
 

czytaj więcej

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

13 marca 2019

INFORMACJA
dotycząca odpadów wielkogabarytowych.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 48, 74-505 Mieszkowice, informuję, że prze okres 2-3 miesięcy nie ma możliwości przyjmowania odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przerwa w przyjmowaniu odpadów spowodowana jest wyczerpującymi się mocami przerobowymi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK w Dalsze oraz wprowadzeniu zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących decyzji na magazynowanie odpadów.

W związku z powyższym, w/w odpady nie będą przyjmowane do PSZOK- u.


Informuje się mieszkańców gminy, że nadal obowiązują stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych uchwalone w 2017 roku i wynoszą:

czytaj więcej

Informacja

01 marca 2019

Uprzejmie informujemy iż:

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

w referacie Podatki, pokój nr 10

czytaj więcej