Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na knferencje online

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) - czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w' rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomic lokalnym. W 2021 roku w województwie zachodniopomorskim zaplanowano powstanie LPW w ośmiu powiatach: białogardzkim, koszalińskim, kołobrzeskim, sławieńskim, szczecineckim, myśliborskim, gryfińskim i pyrzyckim.

Celem LPW jest zintegrowanie środowiska, podejmowanie wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na właściwe korzystanie z wód oraz ochronę środowiska. Kluczowym zadaniem jest również analiza terenu pod kątem posiadanych zasobów, dzięki której będziemy w stanie określić konkretnie działania oraz inwestycje, które są niezbędne w celu zapewnienia retencji wodnej, przede wszystkim na potrzeby rolnictwa.
Pierwszym krokiem do podjęcia działań w tym kierunku jest wybór partnerów do LPW reprezentujących kluczowe sektory.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w konferencji pt.: „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu". Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 na platformie ClickMeeting. Zwracam się ponadto z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Już dziś serdecznie zapraszamy do rejestracji pod linkiem:

https://zodr.clickmeeting.com/lokalne-partnerstwa-ds-wody-lpw-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/register?_ga=2.74233744.361985095.1616996762-315411691.1604912876