w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się obszar województwa zachodniopomorskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków.
§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do momentu jego odwołania.
§ 4. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Zbigniew Bogucki