Informacja o możliwości zabrania głosu przez mieszkańca gminy podczas XXI sesji Rady Miejskiej
w Mieszkowicach w dniu 10 czerwca 2021 roku w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mieszkowice.
Miejsce debaty: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach przy ul. F. Chopina 1,  godz. 13.00.

Zgodnie z art.28aa.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest zobowiązany do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Osoby, które chcą zabrać głos w debacie składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach najpóźniej w przeddzień  obrad sesji tj. (do 09.06.2021 r.) zgłoszenie poparte 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Mieszkowice, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Projekt uchwały wraz z Raportem o stanie gminy oraz wzory zgłoszeń znajdują się na stronie:
http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/43

W wersji papierowej dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Mieszkowicach pokój nr 18.

O kolejności zabierania głosu podczas debaty decyduje kolejność zgłoszeń.