Zarządzenie Nr 476/2018
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie
Gminy Mieszkowice w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ) oraz uchwały Nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok postanawiam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Kwota dotacji przeznaczona w uchwale budżetowej Gminy Mieszkowice na 2018 rok na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach konkursu -11 200,00 zł.