na terenie obwodu dzierżawionego przez K. Ł. "SZARAK" przy Ministerstwie Gospodarki w Warszawie  - numer obwodu 285

Mieszkowice, dnia 31.12.2021 roku

Burmistrz Mieszkowic działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia polowania i miejsce zbiórki

Godzina zakończenia polowania

1.

06.01.2022 - 09.01.2022

08:00 Na Dolinie

14:00 Na Dolinie

2.

15.01.2022 – 16.01.2022

08:00 Na Dolinie

14:00 Na Dolinie

rozpoczną się polowania zbiorowe na dziki: wszystkie, jelenie: byki, łanie, cielaki, sarny: kozy, koźlęta, drapieżniki na terenie obwodu dzierżawionego przez K.Ł. „SZARAK” Mieszkowice  - numer obwodu 285.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (www.mieszkowice.pl, zakładka łowiectwo).