Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" może być przyznawane zarówno mieszkańcom Gminy Mieszkowice jak i osobom spoza gminy za szczególne zasługi w zakresie rozwoju gminy w obszarze działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające i promujące gminę.

   §1. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" może być przyznawane indywidualnie oraz zbiorowo:

1) indywidualnie: mieszkańcom Gminy Mieszkowice oraz osobom spoza gminy działającym na jej rzecz:

2) zbiorowo: zakładom i organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym.

   § 2. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia i wkład pracy społecznej i zawodowej przyczyniający się do rozwoju gminy w zakresie:

1) działalności gospodarczej,

2) działalności społecznej,

3) ochrony zdrowia,

4) oświaty, kultury, nauki i sztuki,

5) kultury fizycznej i sportu,

6) promocji gminy.

   § 3. Wnioski o przyznanie wyróżnienia mogą zgłaszać następujące podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Gminy Mieszkowice:

1) Burmistrz Mieszkowic,

2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

3) komisje stałe Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

4) rady sołeckie,

5) zarząd osiedla,

6) zakłady, przedsiębiorstwa,

8) organizacje pozarządowe,

9) grupy mieszkańców gminy liczące, co najmniej 25 osób.

   § 4. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały  w terminie do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego.

   § 5. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje wniosek Zespołowi do spraw opiniowania wniosków zwanym dalej „Zespołem", który sprawdza go pod względem formalnym, bada jego zasadność i opiniuje. Wniosek o przyznanie wyróżnienia musi uzyskać bezwzględną większość Zespołu. 

   § 6. W skład Zespołu wchodzą:

1) Burmistrz, lub Sekretarz Gminy,

  1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach lub Zastępca Przewodniczącego Rady,
  2. Przewodniczący stałych komisji rady miejskiej  lub zastępca przewodniczącego,
  3. Przewodniczący Zarządu Osiedla Mieszkowice,
  1. Sołtys Sołectwa z którego pochodzi kandydat. W przypadku kandydatury spoza Gminy Mieszkowice bez sołtysa.
  1. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mieszkowickiej.”

   § 7. 1.Zespół może zasięgać dodatkowych informacji u wnioskodawcy.

Po zbadaniu i zaopiniowaniu wniosku zespół przedkłada go Radzie Miejskiej w Mieszkowicach .

2. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”  nadaje Rada Miejska w formie uchwały.

   § 8. Posiedzenia Zespołu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.

Do Zespołu stosuje się odpowiednio przepisy statutu gminy odnoszące się do trybu pracy komisji Rady.

W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć wyłącznie jego członkowie oraz osoby zaproszone.

    § 9. Wyróżnienie wręcza się na uroczystościach o charakterze państwowym lub regionalnym, na sesjach Rady lub uroczystościach branżowych i rocznicowych.

   § 10. Wręczenia wyróżnienia w formie statuetki z postacią księcia Mieszka I dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

   § 11. Dokumentem potwierdzającym przyznanie wyróżnienia jest wpis do księgi pamiątkowej oraz pamiątkowy list gratulacyjny.

   § 12. Rejestr wyróżnionych oraz dokumentację pracy komisji prowadzi Biuro Rady Miejskiej w Mieszkowicach

   § 13. Ustala się przyznanie nie więcej niż trzech wyróżnień w roku.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia
Oświadczenie, zgoda, klauzula informacyjna Zasłużony dla Gminy Mieszkowice