Realizacja projektu „Wesołe przedszkole w Mieszkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którym  od 1.09 2017 r. do 31.08.2018 r.  objęte jest  Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach przebiega bez problemów.

Do dnia 31.03.2018 r. zakończona została realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze godzin po 40. Nadal trwają zajęcia z rytmiki. W miesiącu kwietniu i maju zostało zrealizowanych 42 godziny . Zakończenie zajęć planowane do 30.06.2018 r. Do realizacji zostało 17 godzin. Promocja projektu odbywa się poprzez cykliczne umieszczanie zdjęć i informacji na stronie Gminy Mieszkowice i na stronie internetowej przedszkola w specjalnie utworzonej zakładce „ Projekt Przedszkole” oraz poprzez korzystanie za sprzętu i pomocy zakupionych z projektu . Zakupiony sprzęt i pomoce będą wykorzystywane do zajęć rozwijających, zabaw oraz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu odbywa się z zachowaniem równości szans i płci. Przedszkole zapewnia równy dostęp do korzystania z realizowanych zajęć i edukacji przedszkolnej niezależnie od płci, każde ma równe szanse i możliwości.

Projekt realizowany zgodnie z opisem we wniosku. Nauczycielki są w trakcie  podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe - Surdopedagogika) i podnoszenia kompetencji ( kurs wczesne wspomaganie rozwoju). Zakończenie doskonalenia planowane do 30.06.2018 r. 
W nowo utworzonym oddziale jest wymagana liczba wychowanków -25.