Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, są zobowiązani do złożenia oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach.

Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone do 31 stycznia 2023 roku, zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, należy w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Konieczne również będzie dokonanie dodatkowej opłaty – jej wysokość to 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W oświadczeniu należy podać wartość brutto sprzedanych
w roku 2022 napojów alkoholowych o zawartości:

• do 4,5% alkoholu oraz piwa;

• powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

• powyżej 18% alkoholu.

Jeśli oświadczenie będzie składane przez pełnomocnika, należy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (17 zł).
Za pełnomocnictwo udzielone najbliższym członkom rodziny opłaty nie pobiera się. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Wysokość opłat

Wartość sprzedanych alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł;

• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła
w ubiegłym roku 37 500 zł;

• 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku
77 000 zł;

lub

• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła
w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł;

• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł;

• 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wpłacić

• jednorazowo, w terminie do 31 stycznia 2023 r.

lub

• w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia,
31 maja, 30 września.

Zezwolenie wygaśnie, jeżeli nie zostanie złożone  oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia 2023 r. lub nie zostanie uiszczona opłata w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia w wyżej wymienionych sytuacjach, o ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

Oświadczenie należy złożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej, pok. nr 20

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcy składający wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) zobowiązani są przedstawić:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego
o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021).