o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszenie „Pactum” w Dębnie złożyło do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812 ), na realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie z tematu przedsiębiorstw społecznych”.

   Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach lub na adres e-mail: gmina@mieszkowice.pl,  w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 14 marca 2023 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego