zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu nr 5/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1259 oraz poz. 1517) uchyla się § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 oraz § 6. § 2. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 6a ust.1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia.. § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO