podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach
w dniu 15 czerwca 2023 roku
w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mieszkowice.

Miejsce debaty: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach 1,  godz. 11.00.

Zgodnie z art.28aa.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest zobowiązany do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Osoby, które chcą zabrać głos w debacie składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach najpóźniej w przeddzień  obrad sesji tj. (do 14.06.2023 r.) zgłoszenie poparte 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Mieszkowice, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Projekt uchwały wraz z Raportem o stanie gminy oraz wzory zgłoszeń znajdują się na stronie:

Raport o stanie Gminy Mieszkowice za 2022 rok - BIP Gmina Mieszkowice

W wersji papierowej dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Mieszkowicach pokój nr 18.

O kolejności zabierania głosu podczas debaty decyduje kolejność zgłoszeń.