Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w Gminie Mieszkowice

 

Na podstawie art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 )

 B u r m i s t r z     M i e s z k o w i c

ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku w Gminie Mieszkowice zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych – forma – wsparcie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w Gminie Mieszkowice - BIP Gmina Mieszkowice