Dziś jest: Niedziela 20 maja 2018, imieniny: Bernarda i Bazylego
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6

« strona główna

Nabór na stanowisko urzędnicze

data 05-02-2018

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach
ul. Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice,
 tel. 91 41 45 387:

stanowisko urzędnicze – referent do spraw księgowości

liczba kandydatów do wyłonienia: 1

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie: wyższe /kierunki: ekonomia, rachunkowość lub finanse/ i roczny staż pracy w księgowości lub średnie ekonomiczne i co najmniej 3- letni staż pracy w księgowości;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.

II.  Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. znajomość ustaw:
 • o finansach publicznych;
 • o rachunkowości;
 • o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • prawa podatkowego;
 1. umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem znajomości programów księgowych;
 2. dobrze widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków  Unii Europejskiej;
 3. odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja pracy;
 4. umiejętność pracy w zespole.
 1. Do zakresu  zadań  wykonywanych  na stanowisku referenta ds. księgowości należy w szczególności:
 1. Przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 2. terminowa ewidencja księgowa analityczna i syntetyczna operacji gospodarczych, w tym  zadań realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej;
 3. uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych;
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych;
 5. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków;
 6. ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń miesięcznych, sporządzanie deklaracji;
 7. prowadzenie ewidencji  ZFŚS, ewidencji środków trwałych i pozostałych śr. trwałych; inwentaryzacja;
 8. wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji referenta do spraw księgowości oraz zadań zleconych przez głównego księgowego lub dyrektora ZOS.

 

IV. Informacja o warunkach pracy i płacy na stanowisku: 

 1. miejsce pracy: Zespół Obsługi Szkół mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach,
  ul. Henryka Sienkiewicza 56;
 2. budynek nie posiada windy;
 3. praca przy monitorze ekranowym
 4. czas pracy- pełny wymiar 40 godz. tygodniowo;
 5. zatrudnienie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony (zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych);
 6.  wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1786, z póżn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników  Zespołu Obsługi  Szkół;

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,  kwalifikacje i zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
 9. oświadczenie,  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902, z 2017 r., poz.60).”

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent. ds. księgowości”  można składać osobiście w Zespole Obsługi Szkól w Mieszkowicach, ul. Henryka Sienkiewicza 56, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres Zespół Obsługi Szkół, ul. Henryka Sienkiewicza 56; 74-505 Mieszkowice  do dnia 08-02-2018 do godz. 14:00. O terminie decyduje data wpływu dokumentów do Zespołu Obsługi Szkół. Złożone oferty będą badane pod względem formalnym. Zgłoszenia po terminie lub bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu.

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni do kolejnego etapu naboru.

Dokumenty które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.mieszkowice.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Obsługi Szkół, ul. Henryka Sienkiewicza 56;
74-505 Mieszkowice

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach  zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Dyrektor
Zespołu Obsługi Szkół
Maria Paszko-ŻukKalendarz imprez

  Maj 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia