ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Dane Zamawiającego:
Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

2. Zadanie pn: budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty:
- ZIELIN, gmina Mieszkowice, złożonych z :
- 6 urządzeń sportowych do ćwiczeń: pajacyk na słupie, orbitek na słupie, wioślarz na słupie, twister na słupie, biegacz na słupie, wyciąg górny na słupie,
- strefy relaksu w postaci 4 ławek z oparciem,
- urządzenia edukacyjnego : stolika do gry w szachy, zabawki edukacyjnej: kółko i krzyżyk,
- umieszczenia kosza na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem,
- nasadzenia drzew i krzewów (wys. powyżej 120 cm).
- TROSZYN, gmina Mieszkowice, złożonych z:
- 6 urządzeń sportowych do ćwiczeń: pajacyk na słupie, orbitek na słupie, wioślarz na słupie, twister na słupie, biegacz na słupie, wyciąg górny na słupie,
- strefy relaksu w postaci 4 ławek z oparciem,
- urządzenia edukacyjnego : stolika do gry w szachy, zabawki edukacyjnej: liczydło,
- umieszczenia kosza na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem,
- nasadzenia drzew i krzewów (wys. powyżej 120 cm).

3. Termin wykonania zamówienia - do dnia 15.10.2018 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu
- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- Złożenie wypełnionego oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
- Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Cena - 80% oraz oferowany okres gwarancji 20%.
 

Sposób przyznania punktów w kryterium cena (C) :
cena najniższa
         x 100 pkt. x znaczenie kryterium 80%
cena oferty ocenianej
 

- Oferowany zakres gwarancji i rękojmi 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi (A):
a) Okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimum o 12 miesięcy - 5 pkt
b) Okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimum o 18 miesięcy - 7,5 pkt
c) Okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimum o 24 miesiące - 10 pkt
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad. Wykonawca, który poda taki termin otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „Oferowany okres gwarancji i rękojmi”.
- Zamawiający oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów (C+A)
- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze umowę - załącznik nr .. do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj ącego.
6. Sposób przygotowania oferty.
Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Miejsce i termin złażenia oferty.
Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice pokój nr 22 lub mailowo na adres gp.drogownictwo@mieszkowice.pl do dnia 16.07.2017 r.

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa