Dziś jest: Środa 18 lipca 2018, imieniny: Kamila i Szymona
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

« strona główna

"WYPRAWKA SZKOLNA" - DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

data 30-07-2012

   Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników tzw. „Wyprawka Szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

-  w klasach I-IV szkoły podstawowej,

- w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

- uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dochodem umożliwiającym ubieganie się o pomoc dla ucznia jest dochód na osobę  w rodzinie nieprzekraczający 351,00 zł netto, a w przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 504,00 zł netto oraz, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania itp.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciele, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ) składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,  

b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,

d) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku z innych źródeł niż wymienione w  pkt. a – d ,

e) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości gospodarstwa rolnego,

f)  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,

g) kserokopia  decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,

h) kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku.

 W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (art. 3 ust. 5 i 6 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego,
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu( faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników) , do wysokości :

- 180 zł. – dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie klas I-III

-   210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabowidzacego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie klas IV-VI

-   325 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującego kształcenie w gimnazjum

- 352 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w liceum plastycznym i w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wniosek do pobrania - kliknij tutajKalendarz imprez

  Lipiec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia