Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice
w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego  do przedszkola i oddziałów przedszkolnych określa Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych link: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/5858
  2. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Na stronach internetowych przedszkola i szkół podstawowych zostaną udostępnione deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego  oraz wnioski dla kandydatów rozpoczynających edukację przedszkolną.
  3. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określa  Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 marca  2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice (link: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/5171

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są  na podstawie zgłoszenia rodziców. Terminy zapisów ustala szkoła. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana  szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych (link: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/5858
  3. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określa Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 lutego 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice (link:  http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/5172