Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów dla zadań realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie

Wejście w życie Rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wprowadziło z dniem 1 marca 2019 r. nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.

Dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 r. stosuje się poprzednio obowiązujące wzory ofert, sprawozdań i umów.

Nazwa Plik do pobrania
Rozporządzenie dotyczące małych grantów
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert