Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Mieszkowic
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506), art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669, 2245 oraz z 2019r. poz. 534) oraz §1 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:
§1.1. Burmistrz Mieszkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie; adres: ul. W. Witosa 48 Zielin, 74-505 Mieszkowice.

Pobierz Zarządzenie Nr 33/2019