REGULAMIN
WPISU DO KSIĘGI SUKCESÓW
DLA MIESZKAŃCÓW MIESZKOWIC I SOŁECTWA PLANY

1. Wpisu do Księgi dokonuje się raz w roku podczas Mieszkowickich Dni Przyjaźni i Kultury za niecodzienne, wyjątkowe, wykraczające daleko poza przeciętne wyniki przedsięwzięć, osiągnięte w roku poprzednim w następujących dziedzinach :
a/ eukacji,
b/ przedsiębiorczości,
c/ działalności społecznej, nie związanej z wykonywaną praca zawodową,
d/ kultury,
e/ sportu,
f/ zachowania bohaterskie oraz innych dziedzin nie ujętych w regulaminie dających podstawę do wpisu.
2. Partie polityczne, związki zawodowe, zakłady pracy, organizacje lub grupa mieszkańców licząca, co najmniej 30 osób
do 31 maja mogą zgłaszać kandydatów (indywidualnych, grupę lub organizację) do wpisu do Księgi.
3. Zgłoszenie dla kandydata indywidualnego lub grupy winno zawierać:
a/ imię i nazwisko (imiona i nazwiska)kandydata lub grupy osób,
b/ opis osiągnięć kandydata (kandydatów),
c/ kolorowe zdjęcie pocztówkowe,
d/ pisemną zgodę na kandydowanie do wpisu,
e/ zgodę na publikację i rozpowszechnianie danych osobowych oraz
wizerunku.
4. Zgłoszenie dla organizacji winno zawierać: a/ nazwę organizacji, b/ datę jej utworzenia, c/ opis osiągnięć,
d/ kolorowe, pocztówkowe , grupowe zdjęcie członków organizacji,
e/ pisemną zgodę szefa organizacji na kandydowanie do wpisu.
f/ zgodę na publikację i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku.
5. Wpis do Księgi nie ma ograniczeń wiekowych.
6. Analizy zgłoszeń, weryfikacji, ostatecznego ustalenia osób i organizacji do wpisu dokonuje Komisja w składzie:
a. Burmistrz Mieszkowic lub jego zastępca,
b. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach
c. Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach (wyłącznie radni z Mieszkowic)
d. Przewodniczący Zarządu Osiedla Mieszkowice,
e. Dwóch członków Zarządu Osiedla Mieszkowice,
f. Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej,
g. Sołtys Sołectwa Plany.
7. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który przechowywany jest w dokumentacji Zarządu Osiedla Mieszkowice
8. Wpis ma charakter uroczysty i publiczny.
9. Osoby wyróżnione wpisem do Księgi otrzymują list gratulacyjny oraz pamiątkowy puchar wręczany przez Burmistrza Mieszkowic.
10. Za prowadzenie Księgi odpowiedzialny jest Zarząd Osiedla Mieszkowice, natomiast Burmistrz zabezpiecza środki finansowe na ten cel.
11. Nazwiska osób i nazwy organizacji wyróżnionych wpisem do Księgi opublikowane zostaną w prasie.
12. Zgłoszenia kandydatów do wpisu przyjmuje Zarząd Osiedla Mieszkowice za pośrednictwem Referatu ds. Obsługi Organów Gminy,
Mieszkowice ul. Chopina 1, pokój nr18 II piętro, tel. 91 46 66 929.

Nazwa pliku Plik do pobrania
Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów
Wniosek o wpis do Księgi Sukcesów Mieszkańców Mieszkowic
Lista popierających wniosek kandydata o wpis do Księgi Sukcesów