Ważne informacje!

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego
i hurtowego.

              Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1403 ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek.

Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019r

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl


Informacja dla osób prowadzących gospodarstwo rolne

W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1579), zgodnie z art.3 ust.2 pkt.9f, Urząd Miejski w Mieszkowicach informuje o adresach punktów zbierania odpadów z działalności rolniczej:

Recykler

ul. Narzędziowa 13, 70-807 Szczecin

tel. 530 300 170, 694 341 737

www.recykler.szczecin.pl

biuro@recykler.szczecin.pl


Podmiot odbierający odpady

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mieszkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach ul. Warszawska 48.

Dni i godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel :       +48 91 414 52 64/ 91 414 54 48

Fax :      +48 91 414 52 64/ 91 414 54 48

E-mail:  zukmieszko@gmail.com

zukmieszkowice@poczta.onet.pl

Adres strony www: www.zuk.mieszkowice.pl


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Mieszkowice znajduje się na terenie byłego składowiska odpadów;

Punkt zbierania czynny jest w godzinach;

 wtorek - piątek od 10:00 do 17:00

 sobota od 10:00 do 15:00

W PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie zostawić prawidłowo posegregowane następujące odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałej

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z metali,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie).