Zielin, 26.11.2019r

Nr sprawy: SPZ.311.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Zielinie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie zaprasza, w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 1843,) dalej "ustawa Pzp", do złożenia oferty na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP w Zielinie.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 oferta
Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego - formularz cenowy
Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego - formularz cenowy
Załącznik nr 2d do zapytania ofertowego
Umowa - wzór