ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY /ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach

ul. Willowa 1

74-505 Mieszkowice

Tel/fax 091 4 145 156

do złożenia oferty cenowej na:
„Świadczenie usług przewozowych dla Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach”

1. W związku z zamiarem zakupu usług przewozowych w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,811 i 915 z póź. zm.)  Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach zaprasza do złożenia oferty na przewóz 3 posiłków   (zgodnych z normą zał.nr.1 do zapytania) w okresie od 07.01.2020 r. do 30.06.2020 r.  w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkolu.

Termin realizacji dostaw 5 x w tygodniu:  o godz. 8.15, 11.15,  13.15

Miejsce odbioru:  Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach
ul. Willowa 1
74-505 Mieszkowice

Miejsce dostaw: 2 grupy przedszkolne w budynku

Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach

ul. Sienkiewicz 56

74-505 Mieszkowice

2.Przedmiot zamówienia: Codzienny przewóz  3 posiłków przygotowywanych w Przedszkolu  dla dzieci w liczbie 48 z Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach ul. Willowa 1 74-505 Mieszkowice do 2 grup przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach  Ul. Sienkiewicza  56  74-505 Mieszkowice w okresie od 07.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkola.

 

3.Opis wymagań:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :    

1.środek transportu posiada  decyzję  na przewóz posiłków wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

 2.posiadają wiedzę i doświadczenie: tj. wykonanie przez Wykonawcę zamówienia z należytą starannością- oświadczenie wykonawcy.

3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie wykonawcy.

4. Wykaz dokumentów:

  1. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
  2. Środek transportu musi posiadać decyzję zatwierdzoną na przewóz posiłków wydany przez PPIS.
  3. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wiedzy i doświadczenia: tj. wykonanie przez Wykonawcę zamówienia z należytą starannością;
  4. Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

5.Kryterium wyboru oferty jest: 100 % cena.

6. Termin realizacji zamówienia : od 07.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

7. Miejsce i termin złożenia ofert : Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach ul. Willowa 1, 74-505 Mieszkowice, do dnia 13 grudnia 2019 r.  do godz.12.00

8. Termin otwarcia ofert : 13 grudnia 2019 r. o godz. 12.15

9. Osoby upoważnione do kontaktu: Pani Grażyna Rzepka -dyrektor  i Joanna Muc- intendent. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny nr 91 4 145 156

10. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
  2. Ofertę należy sporządzać  w języku  polskim.
  3. Oferta powinna być napisana czytelnie, strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
  4. Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej,  zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić  dane oferenta, ponadto koperta powinna być zaadresowana do  zamawiającego i z napisem zawierającym tytuł postępowania: 

„Świadczenie usług przewozowych dla Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach, w roku szkolnym 2019/2020”

 1. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11.Postanowienia umowne.

1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuję Wykonawcę telefonicznie.

Zatwierdzam

Grażyna Rzepka
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 Specyfikacja
Załącznik Nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik Nr 3 Wzór umowy