Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice
w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego  do przedszkola i oddziałów przedszkolnych określa Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia 30 stycznia 2020 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych link: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/7168
   
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Na stronach internetowych przedszkola i szkół podstawowych zostaną udostępnione deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego  oraz wnioski dla kandydatów rozpoczynających edukację przedszkolną.
   
 3. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określa  Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 marca  2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice link: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/5171

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkola  oraz oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnych

 02-11 marca 2020 r.

04-08 maja 2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 12-13 marca 2020 r.

11-12 maja 2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 16 marca 2020 r.

13 maja 2020 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

17-19 marca 2020 r.

14-15 maja 2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 marca 2020 r.

19 maja 2020 r.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są  na podstawie zgłoszenia rodziców. Terminy zapisów ustala szkoła. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana  szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
   
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Mieszkowic z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych link: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/7168
   
 3. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określa Uchwała Nr XXII/197/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice link:  http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/5172