Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz przedszkola w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka realizowana jest na odległość.

Działania w ramach nauczania na odległość będą realizowane w szczególności  z wykorzystaniem:

 • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/;
 • materiałów edukacyjnych na portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • komunikacji poprzez pocztę elektroniczną;
 • poprzez media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Dyrektor szkoły we współpracy  z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych  i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

We współpracy z nauczycielami dyrektorzy szkół ustalają sposób monitorowania postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów  lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.

Szczegółowe informacje dla uczniów i rodziców znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół i przedszkola (zakładki zdalne nauczanie).

Informacje i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydane w powyższym zakresie znajdują się na stronie Ministersta: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne