Z A    Ż Y C I E M

INFORMATOR  GMINY  MIESZKOWICE

       Sprawdź  jakie uprawnienia przysługują ci w ramach

    ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”

 

Przygotowany informator pomoże ci  przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka.

Dowiesz się, jakie przysługują ci :

●  prawa,

●  badania,

●  rodzaje wsparcia  (zdrowotnego i socjalnego).

 

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz:

●  w przychodni,

●  w szpitalu,

●  w instytucjach wsparcia rodziny,

●  w ośrodku pomocy społecznej,

●  od asystenta rodziny.

 

Kto może skorzystać z uprawnień:

●  rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

     -  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

         abo

     -   nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

●  kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub

    porodu,

●  kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

●  kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

    -  poronienia,

    -  urodzenia dziecka martwego,

    -  urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

    -  urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

●  ubezpieczenia zdrowotnego,

●  posiadającego specjalizację II stopnia,

●  posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, lub

    neonatologii.

 

Wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia -”Ciąża i Poród:, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” - „Zdrowie matki i dziecka”.

 

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień

Wystarczy, że zgłosisz się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwić w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia  przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

1. Okres okołoporodowy

●  badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),

●  od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz

    większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania,

    położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa

    dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

●  poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie

    ze wskazaniami lekarskimi,

●  koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i

    połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne,

    zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie

    mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,

●  wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło

    się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

 

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

●  porady jak pielęgnować i  wychowywać dziecko,

●  pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

●  pomoc psychologiczna dla rodziców,

●  rehabilitacja lecznicza,

●  wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia

    upoważnionej osoby,

●  zakup leków poza kolejnością,

●  opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa) . Rodzicom

    oraz opiekunom przysługuje 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:

    -  w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,

    -  w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),

    -  w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem- również

        indywidualną,

    -  przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego.

●  opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i

     hospicyjna) w warunkach domowych lub stacjonarnych),

●  kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,

●  inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawo rodzicielskie i uprawnienia

    pracownicze),

●  informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

 

3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

●  komu przysługuje

    Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na

    dochód,

●  kiedy złożyć wniosek

    Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek

    złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony,

●  jakie warunki musisz spełnić

    Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej

    od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

 

 

 Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną  niepełnosprawnością

 

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

●  centra pomocy rodzinie,

●  miejskie ośrodki pomocy rodzinie,

●  ośrodki pomocy społecznej.

Ze środków PFRON  (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz

uzyskać dofinansowanie:

●  do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

    -  jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa

       psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,

    -  dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:

       -  ma skierowanie od lekarza prowadzącego,

       -  spełnia kryterium dochodowe (tzn. osiągnięcie przeciętnego miesięcznego dochodu, który nie

           przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia, przypadającego na osobę żyjącą we

           wspólnym gospodarstwie domowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

           świadczeniach rodzinnych. Dochód dzielony jest przez liczę osób we wspólnym

           gospodarstwie domowym i obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

       -   nie spełnia kryterium dochodowego – dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę

           przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub

           losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.

●  na likwidacje barier:

    - architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego

       najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby

       niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy

       montaż uchwytów,

    -  w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają

       swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na

       zakupie syntezatora mowy,

    -  technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby

       niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w

       społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać np. na zakup roweru trójkołowego.

●  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na

    zlecenie lekarza prowadzącego:

    -  sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,

    -  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu

       kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie

       ortopedyczne, kule laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty

       słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.

●  na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby

    wynikające  z niepełnosprawności osoby.

 

 Inne  świadczenia

 

Pamiętaj, że możesz również skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.

 

Świadczenia pieniężne:

●  zasiłek stały,

●  zasiłek okresowy,

●  zasiłek celowy,

●  specjalny zasiłek celowy.

 

Świadczenia niepieniężne:

●  praca socjalna,

●  poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają

    trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,

●  usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna

    zalecona przez lekarza),

●  specjalistyczne usługi  opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym

    przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),

●  mieszkania chronione,

●  ośrodki wsparcia.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń  uzyskasz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach  tel. 91 4666935  i  tel. 91 4666933