Urząd Miejski w Mieszkowicach informuje mieszkańców Gminy Mieszkowice o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie .

W tym celu Gmina Mieszkowice w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej. Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na ww. zadanie oraz:

  1. deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiału zawierającego azbest w 2019r.
  2. zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Gryfiński nie wnosi zastrzeżeń, w przypadku azbestu znajdującego się na dachu budynku wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.
  3. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest.

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:

  • demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
  • transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

poniesionych po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dopuszcza się możliwość dofinansowania transportu i utylizacji azbestu który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2017r.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o pisemną deklarację o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1 – 3 najpóźniej do dnia 30.06.2019r.

Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina Mieszkowice złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Załączniki:

Nazwa pliku Pobierz
Deklaracja przystąpienia do programu
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Zgłoszenie prac budowlanych, w przypadku azbestu znajdującego się na dachu budynku
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Informacja uzupełniająca