Uwaga!!!

Od 1 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku gdy odbierający odpady stwierdzi niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Burmistrz Mieszkowic z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zgodnie z § 2 ust.2 uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

SZANOWNI PAŃSTWO

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Mieszkowice, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, jest naliczana od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, opłata obliczana jest według stawki za pojemnik, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Mieszkowice.

Płatności należy dokonywać na numer konta bankowego  48 9370 1033 0200 0475 2002 0041 podając w tytule miesiąc i rok którego dotyczy wpłata. Termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada do 15 dnia każdego miesiąca.

Mieszkańcy bloków oraz kamienic, których zarządcą są np. Spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe lub inni zarządcy i administratorzy dokonują wpłaty na rachunek tych podmiotów w ramach czynszu za mieszkanie.

Każdy właściciel budynku mieszkalnego oraz nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz deklaracji jest dostępny na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy Mieszkowice  lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mieszkowice przy ulicy Chopina 1, w pokoju nr 2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Deklaracja powinna zostać złożona w terminie 14 dni:

  1. od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
  2. od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości
  3. od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty.
     

Informujemy iż od 1 lutego 2020 roku obowiązuje nowa deklaracja  zgodnie z:


Uchwała Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

NOWA DEKLARACJA
obowiązująca od 1 lutego 2020 roku:

Oświadczenie o kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole:

Oświadczenie o tymczasowej zmianie miejsca zamieszkania:

Sposób segregacji śmieci:

 

Spawy związane z gospodarką odpadami prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach biuro nr 2, parter

Numer rachunku bankowego

- odpady komunalne

Bank Spółdzielczy Chojna
Oddział Mieszkowice

48 9370 1033 0200 0475 2002 0041

Ważne informacje !

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego
i hurtowego.

              Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1403 ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek.

Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019r

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl


Informacja dla osób prowadzących gospodarstwo rolne

W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1579), zgodnie z art.3 ust.2 pkt.9f, Urząd Miejski w Mieszkowicach informuje o adresach punktów zbierania odpadów z działalności rolniczej:

Recykler

ul. Narzędziowa 13, 70-807 Szczecin

tel. 530 300 170, 694 341 737

www.recykler.szczecin.pl

biuro@recykler.szczecin.pl


Podmiot odbierający odpady

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mieszkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach ul. Warszawska 48.

Dni i godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel :       +48 91 414 52 64/ 91 414 54 48

Fax :      +48 91 414 52 64/ 91 414 54 48

E-mail:  zukmieszko@gmail.com

zukmieszkowice@poczta.onet.pl

Adres strony www: www.zuk.mieszkowice.pl


 

Ogłoszenie

Burmistrz Mieszkowic informuje, że przeprowadzona zostanie zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków i opakowań po lekach, opakowań po chemikaliach, (farby), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.

Proszę o wystawienie odpadów w widocznym miejscu, przy granicy posesji do godziny 8:00.

UWAGA:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe itp.

 

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa