Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

 

 

 

 


Ważne! Indywidualne numery kont do wpłat podatków

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla każdego Podatnika został utworzony indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionego tytułu.

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze dla których wysyła się zawiadomienie o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymają w zawiadomieniu o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych nr kont bankowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach lub pod numerem telefonu:

+48 91 4666 906 - Stanowisko ds. gospodarki Odpadami Komunalnymi

 


 

Uwaga!!!

Zmiana stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2024 r.

Informujemy, że od 1 lutego 2024 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku zadeklarowania kompostownika opłata ta wynosi 39,00 zł/os.
W związku z ustaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 80,00 złotych od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

- BIP - Gmina Mieszkowice


Ogłoszenie

Burmistrz Mieszkowic informuje, że przeprowadzona zostanie zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków i opakowań po lekach, opakowań po chemikaliach, (farby), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.

 

Informacja

Proszę o wystawienie odpadów w widocznym miejscu, przy granicy posesji do godziny 8:00.

UWAGA:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe itp.

 

Burmistrz Mieszkowic
Krzysztof Tkacz


POZIOMY RECYKLINGU

Realizując obowiązki wynikające z  art. 3b ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane osiągać poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

W roku 2021 gmina Mieszkowice osiągnęła następujące poziomy:

  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [ % ]  wynosi 12,59 %.
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [ % ]   wynosi 9,86
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [ % ]  wynosi 0,0


Broszura (kliknij w obrazek, a dowiesz się więcej)


SZANOWNI PAŃSTWO

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Mieszkowice, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, jest naliczana od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, opłata obliczana jest według stawki za pojemnik, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Mieszkowice.

Płatności należy dokonywać na numer konta bankowego  48 9370 1033 0200 0475 2002 0041 podając w tytule miesiąc i rok którego dotyczy wpłata. Termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada do 15 dnia każdego miesiąca.

Mieszkańcy bloków oraz kamienic, których zarządcą są np. Spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe lub inni zarządcy i administratorzy dokonują wpłaty na rachunek tych podmiotów w ramach czynszu za mieszkanie.

Każdy właściciel budynku mieszkalnego oraz nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz deklaracji jest dostępny na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy Mieszkowice  lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mieszkowice przy ulicy Chopina 1, w pokoju nr 2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Deklaracja powinna zostać złożona w terminie 14 dni:

  1. od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
  2. od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości
  3. od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty.
     

Informujemy iż od 21 grudnia 2022 roku obowiązuje nowa deklaracja  zgodnie z:

Uchwała Nr XXXVII/305/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/229/2022 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

NOWA DEKLARACJA
obowiązująca od 21 grudnia 2022 roku:

Oświadczenie o kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole:

Oświadczenie o tymczasowej zmianie miejsca zamieszkania:

Sposób segregacji śmieci:

 

Spawy związane z gospodarką odpadami prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach biuro nr 2, parter

Numer rachunku bankowego

- odpady komunalne

Bank Spółdzielczy Chojna
Oddział Mieszkowice

48 9370 1033 0200 0475 2002 0041

Ważne informacje !

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego
i hurtowego.

              Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1403 ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek.

Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019r

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl


Informacja dla osób prowadzących gospodarstwo rolne

W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1579), zgodnie z art.3 ust.2 pkt.9f, Urząd Miejski w Mieszkowicach informuje o adresach punktów zbierania odpadów z działalności rolniczej:

Recykler
ul. Narzędziowa 13, 70-807 Szczecin
tel. 530 300 170, 694 341 737
www.recykler.szczecin.pl
biuro@recykler.szczecin.pl

Agreco Service Sp.z o.o
ul. Prosta 3,5,7,66-470 Kostrzyn n/O
tel.507 092 545 -sekretariat
tel.519 643 324-kierownik produkcji
www.agrecoservice.pl
sekretariat@agrecoservice.pl
p.duma@agrecoservice.pl

 


Podmiot odbierający odpady

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mieszkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach ul. Warszawska 48.

Dni i godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel :       +48 91 414 52 64/ 91 414 54 48

Fax :      +48 91 414 52 64/ 91 414 54 48

E-mail:  zukmieszko@gmail.com

zukmieszkowice@poczta.onet.pl

Adres strony www: www.zuk.mieszkowice.pl