przez K.Ł. „Dublet” Szczecin - numer obwodów 195, 290.

Mieszkowice, dnia 25.11.2021 roku

Burmistrz Mieszkowic działając na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Godzina zakończenia polowania

Obwód łowiecki

Rodzaj polowania

1.

27.11.2021

08:00

16:00

290
Baza Wielopole

Polowanie Koła

2.

05.12.2021

07:00

16:00

195
Baza Chlebowo

Polowanie komercyjne

3.

08-09.12.2021

07:00

16:00

290
Baza Wielopole

Polowanie komercyjne

4.

18.12.2021

08:00

16:00

195
Baza Chlebowo

Polowanie Koła „Wigilijne”

5.

19.12.2021

08:00

15:00

290
Baza Wielopole

Polowanie Koła „Wigilijne”

6.

03-04.01.2021

07:00

16:00

195
Baza Chlebowo                 

Polowanie komercyjne

rozpoczną się polowania zbiorowe na terenie obwodów dzierżawionych przez K.Ł. „Dublet” Szczecin  - numer obwodów 195 i 290.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbioroweg oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (www.mieszkowice.pl, zakładka łowiectwo).