o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku  węglowego

Na podstawie art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeka postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późń. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 123/2022 Burmistrza Mieszkowic z dnia 1 września 2022 r w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata  dodatku węglowego jest zadaniem zleconym Gminie Mieszkowice i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków finansowych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Gmina Mieszkowice złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Ustawą z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1967 ) wydłuża się termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

Znowelizowana ustawa wprowadza również zmianę co do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia  w życie znowelizowanej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy  w brzmieniu  nadanym ustawą z dnia 15 września 2022 r. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.

Tekst:  Wanda Mazur , kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach