Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Mieszkowic informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

Rolnicy z terenu gminy Mieszkowice zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, powinni złożyć wniosek o udział w programie do dnia 31 stycznia 2023 r. 

Planowany termin realizacji zadania to rok 2023.

Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice lub przesłać pocztą na ww. adres.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie, pok. Nr 20-21 II piętro oraz ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku o dotację.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Mieszkowice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Mieszkowice.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Więcej informacji o Programie:

Nabór 2023 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wniosek o udział w projekcie - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej