Logo Cyfrowa Gmina

Informujemy, że gmina podpisała umowę na projekt w ramach powierzenia grantu o numerze 324/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach projektu wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa, zakupiona zostanie macierz dyskowa, serwer wraz z systemem operacyjnym, oprogramowanie WMWare, stworzony zostanie portal dla petenta oraz rozbudowana zostanie sieć komputerowa. Wartość projektu wynosi 210 600 zł i zostanie w całości pokryta ze środków Unii Europejskiej.
Loga instytucji z jakich realizowany był Program Cyfrowa Gmina