Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic w sprawie polowań zbiorowych na terenie obwodów dzierżawionych przez K.Ł. „NEMROD” Koszalin - numery obwodów 284, 287, 289

Mieszkowice, dnia 15.11.2023 roku

Burmistrz Mieszkowic działając na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1082 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

Lp.

Data polowania

Godziny polowania

Numer obwodu

1.

17.11.2023 r.

8:00 - 15:00

284, 287

rozpoczną się polowania zbiorowe na terenie obwodów dzierżawionych przez K.Ł. „NEMROD” Koszalin  - numer obwodu 284, 287, 289.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach (www.mieszkowice.pl, zakładka łowiectwo).