Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609) Burmistrz Mieszkowic przedstawia Radzie Miejskiej w Mieszkowicach Raport o stanie Gminy Mieszkowice za 2023 r. w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Mieszkowic w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Mieszkowice za 2023 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach zgłoszenia.

W załączeniu znajduje się formularz zgłoszenia do udziału w debacie.

Przewodniczący Rady
Jan Czapliński

Zgłoszenie do debaty
Projekt Uchwały Nr III. .2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieszkowic wotum zaufania - Załącznik Raport o stanie Gminy Mieszkowice za 2023 r.