1 czerwca 2024 roku Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy BRAVO, stopień alarmowy BRAVO-CRP oraz stopień alarmowy  BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie stopnie alarmowe obowiązują do 31 sierpnia 2024 roku.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.  Natomiast stopień alarmowy CRP  (BRAVO–CRP)  został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;

Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

 • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
 • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Z kolei w stopniu alarmowym BRAVO-CRP zadania obejmują w szczególności:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie personelu instytucji  o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

https://www.gov.pl/web/mswia/stopnie-alarmowe-bravo-i-bravocrp-na-terenie-calego-kraju-wciaz-obowiazuja2