Fundacja CT Academy przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego, Zadanie skierowane jest do dzieci, urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, których co najmniej jedno z rodziców, opiekunów prawnych, osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą jest ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (tj. jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub ww. osób lub dziecka które pobiera świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.