Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach

Adres:

ul. Kościuszki 48, 74-505 Mieszkowice

Telefon: (091) 41-45-339
E-mial: mieszkowicemgok@poczta.onet.pl
Strona internetowa http://www.mgok-mieszkowice.pl/
Dyrektor: Zbigniew Ciszek
Godziny urzędowania:

świetlica czynna od poniedziałku do soboty od 14.00 do 20.00

Opis:

Celem MGOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.
Do podstawowych działań MGOK należy:
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, i in.
- organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turustycznych,
- działalność instruktażowo- metodyczna,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji iprez kulturalnych,
- współdziałanie z insytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo- rekreacyjnej,
- prowadzenie współpracy z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi.