Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej

Adres:

ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Telefon:

(091) 4 666939, Odział w Gozdowicach : tel. 914145210

E-mial:

muzeum.gozdowice@interia.pl

Strona internetowa

http://muzeummieszkowice.pl

https://pl-pl.facebook.com/Muzeum

https://mieszkowice-strony2.alfatv.pl/menu/19

Dyrektor:

Michał Dworczyk

Godziny urzędowania:

Oddział w Gozdowicach :

wtorek - piątek         9:30 - 16:00
sobota - niedziela  10:00 - 17:00

Oddział w Starych Łysogórkach:

   wtorek - piątek         9:30 - 16:00
sobota - niedziela  10:00 - 17:00

 

OPIS :

Celem Muzeum jest gromadzenie i  trwała ochrona dóbr naturalnego

i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym

i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych

zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

 

Do zakresu działania Muzeum należy:

1) gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie                                                

     i upowszechnianie zbiorów dotyczących historii Pomorza i Nowej Marchii ze

    szczególnym uwzględnieniem ziemi mieszkowickiej i działań zbrojnych                         

    w końcowej fazie II wojny światowej oraz początkiem osadnictwa i ich

    upamiętnienia;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych

    zbiorów;

3) zabezpieczanie i wstępną konserwację zbiorów;

4) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin w nim

     reprezentowanych;

5) organizowanie wystaw stałych, czasowych, prowadzenie działalności

     oświatowej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;

6) prowadzenie biblioteki gromadzącej zbiory dotyczące historii Pomorza, Nowej

    Marchii, ziemi mieszkowickiej, historii sztuki, archeologii oraz muzealnictwa            

    i dyscyplin pomocniczych;

7) prowadzenie działalności wydawniczej;

8) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie swych

     specjalności;

9) działanie na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki w sposób

     ciągły;

10) upowszechnianie wiedzy o zabytkach.